×

جشنواره بزرگ دانش لند: در پایان فصل پاییز به مشتریانی که مجموع مبلغ پرداختی فاکتورشان به یک میلیون تومان برسد، یک فلش 16 گیگ اهدا خواهد شد

سوالات کنکور سال های گذشته
فروشگاه اینترنتی دانش لند | خرید کتاب کمک درسی | خرید بازی فکری | خرید کتاب کودک و نوجوان

فروشگاه اینترنتی daneshland.com

پیشنهاد ویژه

سوالات کنکور سال های گذشته

دانلود تمامی دفترچه های کنکور سال های گذشته داخل و خارج کشور به همراه پاسخنامه به صورت فایل پی دی اف و رایگان

ردیف عنوان رشته سال برگزاری داخل/خارج فایل دانلود
1 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1390 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
2 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1390 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
3 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1391 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
4 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1391 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
5 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1392 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
6 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1392 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
7 📊 دفترچه آزمون سراسری  علوم انسانی 1393 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
8 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1393 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
9 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1394 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
10 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1394 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
11 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1395 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
12 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1395 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
13 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1396 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
14 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1396 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
15 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1397 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
16 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1397 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
17 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم انسانی 1398 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
18 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم انسانی 1398 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
19 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1390 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
20 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1390 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
21 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1391 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
22 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1391 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
23 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1392 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
24 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1392 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
25 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1393 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
26 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1393 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
27 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1394 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
28 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1394 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
29 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1395 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
30 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1395 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
31 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1396 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
32 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1396 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
33 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1397 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
34 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1397 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
35 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم تجربی 1398 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
36 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم تجربی 1398 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
37 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1390 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
38 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1390 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
39 📊 دفترچه آزمون سراسری  علوم ریاضی و فنی 1391 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
40 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1391 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
41 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1392 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
42 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1392 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
43 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1393 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
44 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1393 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
45 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1394 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
46 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1394 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
47 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1395 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
48 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1395 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
49 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1396 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
50 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1396 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
51 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1397 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
52 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1397 خارج دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه
53 📊 دفترچه آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی 1398 داخل دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
54 📊 دفترچه آزمون سراسری (خارج از کشور) علوم ریاضی و فنی 1398 خارجی دریافت دفترچه عمومی
دریافت دفترچه تخصصی
دریافت پاسخ نامه