بهترین متن های دیکته کلاس اول سال 1402 – 1403 📚 پیشنهاد دبیر

5 1 رای
امتیاز
 • یکی از مهارت های نوشتاری که در اول دبستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و پایه و اساس یادگیری نوشتن دانش آموزان به شمار می رود، املا کلاس اول ابتدایی است. آشنایی والدین دانش آموزان با نمونه آزمون املا کلاس اول می تواند در جهت برطرف کردن مشکلات دانش آموزان در این درس کمک به‌سزایی کند. در این مقاله تلاش کردیم با ارائه بهترین متن های دیکته کلاس اول که توسط دبیر کلاس اول پیشنهاد شده است، مشکلاتی مانند «غلط نویسی» یا «نادرست نویسی» را حل کنیم. در ادامه با دانش لند همراه باشید تا این متن ها را مرور کنیم.

  متن های دیکته کلاس اول سال 1402 –  1403 📚 پیشنهاد دبیر

  دیکته‌ی شماره ۱:

  آ – ا – بـ – ب – د – آب – با – بابا – باد – آباد – داد – بَد – اَبَد – اَدَب – آداب – با اَدَب

  بابا آب داد.

  دیکته‌ی شماره ۲:

  بادام – دام – ما – آدَم – دَما – آمَد – بَم – بام – بامداد – داماد – مام

  بابا بادام داد.

  بابا آمد.

  باد آمد.

  بامداد آمد.

  داماد آمد.

  دیکته‌ی شماره ۳:

  داس – سام – اَسب – سبا – سَم – مَسموم – سَما – سَبَد – سَبَد – بَس – سَبَب – سَد – آدامس – اَسباب

  سام با سبد آمد.

  سبا با سما آمد.

  بابا با داس آمد.

  دیکته‌ی شماره ۴:

  سود – بود – بوس – دود – مو – سو – او – موم – بوم – بودم – بد بو

  او با ادب بود.

  او سام بود.

  دیکته‌ی شماره ۵:

  دست – تاب – تَب – اَست – بَست – تَمام – سَمت – دوست – تاس – مات – ماست – اوستا – توت – سوت

  بابا تاب بست.

  ماست مسوم بود.

  سام با سما دوست بود.

  دیکته‌ی شماره ۶:

  مادَر – دَر – راست – سَرد – تَرس – دَرس – دارا – سارا – سَمور – سوسمار – سردار – بستر – تارا – سراب – بَرادَر

  مادر در دست بادام دارد.

  در دور دست آب است.

  رود آب دارد.

  سارا توت دوست دارد.

  دیکته‌ی شماره ۷:

  نام – نان – نورانی – آسان – باران – آسمان – آب نبات – ناس – تابان – تابستان – آبادان – دندان

  سامان در دست انار دارد.

  مادر با نان آمد.

  دیکته‌ی شماره ۸:

  سیب زمینی – سینی – ایران – مینا – سینا – سیر – دیر – بیرون – بیدار – دیدار – می آمد – می بارد – سیمان – ایمان – سَمیرا

  آسمان ابری است.

  باران نم نم می بارد.

  من بیرون در باران ایستادم.

  دیکته‌ی شماره ۹:

  آزاد – زانو – سرباز – می سازد – می سوزد – سبز – ساز – می زند – زرد – تیز – میز – ریز – زیر – باز – زود – زمین – زیبا – زَن – بازی – زور

  دیروز باران می بارید.

  ساناز با سنتور ساز می زند.

  زمین سرسبز است.

  دیکته‌ی شماره ۱۰:

  اِنسان – اِراده – آزاده – بسته – مِداد – تازه – ساده – ماسه – سِمنان – زندان – نامه ای – سبدِ سیب – دستِ بابا – زنده

  اِمروز دیر به دبستان رسیدم.

  ستاره در آسمان می تابد.

  دیکته‌ی شماره ۱۱:

  ای خدای مهربان – پاییز – زمستان – هرسال – دوازده ماه – هفته – شنبه – یک شنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه – پنج شنبه – ببین و بگو –

  لاک پشت و مرغابی – با هم بخوانیم – مریض – حوض – کتاب خوانی – حلزون – حمام

  دیکته‌ی شماره ۱۲:

  تاب – دست – دوست – است – بست – بادام – توت – مادر – اَبرو – سرد – درس

  مادر آرام آرام آمد.

  سارا با اسب در باران آمد.

  علی در سبد نان، انار دارد.

  دیکته‌ی شماره ۱۳:

  بابا تاب را با دست بست.

  مادر با اسب آرام آرام آمد.

  سارا در سبد آب، بادام، توت دارد.

  آن ابر در آسمان است.

  دیکته‌ی شماره ۱۴:

  من ایران را دوست دارم.

  امین با سام، امیر دوست است.

  مادر در سبد انار دارد.

  بـ ب – آ ا – ایـ یـ ی ای – سـ س

  دیکته‌ی شماره ۱۵:

  ر – مادر – ابرو – سرد – زنبور – ما

  مادر با اسب در باران آرام آمد.

  من توت، انار، نان در دست دارم.

  ایران آباد، سرسبز است.

  بابا – مادر – ایران – سرباز – زبان – تیر انداز

  دیکته‌ی شماره ۱۶:

  ـه ه – مداد – ساده – دانه – نرده – مدرسه

  فریبا با سارا از مدرسه آرام آمدند.

  آزاده در سینی، سیب دارد.

  آن شب، امین در آسمان ستاره ندید.

  تـ ت – ترش – آش – مداد تراش

  دیکته‌ی شماره ۱۷:

  آن روز شتر با بز در باران تند آمدند.

  یـ ی – یاس – دریا – ماسه

  من بوی یاس را دوست دارم.

  مادر سام برای آش، سبزی را می شوید.

  دیکته‌ی شماره ۱۸:

  مادر امید با اسب از بُناب آمد.

  سارا بوی یاس را دوست دارد.

  آن روز آزاده از مدرسه زود آمد

  او با مدیر در باران تند آمد.

  سام شتر را به مبین نشان داد.

  تـ ت – سـ س – آ ا – ایـ یـ ی ای

  دیکته‌ی شماره ۱۹:

  کـ ک – کبوتر – اردک – کدو – کودک – بادبادَک

  کریم در دست بادبادک دارد.

  زنبور در کندو، اردک در آب بود.

  آن کودک با کبوتر بازی می کند.

  اَکبر آش رشته را دوست دارد.

  آ ا – سـ س – د – آ – مـ م – بـ ب

  دیکته‌ی شماره ۲۰:

  گـ گ – گرگ – گریه – گربه – سگ – گلابی

  کریم گلابی دوست دارد.

  علی به سگ ها نگاه می کند.

  گرگ دندان دارد.

  نمونه آزمون دیکته شب کلاس اول

  • بابا در سبد نان، بادام، انار، توت و سیب دارد.
  • مادر در باران با اسب از شیراز آمد.
  • من کشورم ایران را دوست دارم.
  • امین زنبور را در کندو، اردک را در استخر از دور دید.
  • بهار آمد، گل آمد و بلبل کنار گل رز لانه ساخت.
  • مردان و زنان در شمال کشورمان در شالیزارها برنج می کارند.
  • من نقاش، بَزّاز و نَجّار را در بازار دیدم.
  • علی و معصومه مثل ما دانش آموزانِ با ادب، پاکیزه و درس خوان هستند.
  • خدایا همیشه تو را شکر می کنم که اکنون می توانم همه چیز را بخوانم و بنویسم.

  نمونه املا کلاس اول (چاپی)

  املا درس آ کلاس اول | املا درس ا کلاس اول | املا درس ب کلاس اول

  املا درس آ کلاس اول | املا درس ا کلاس اول | املا درس ب کلاس اول

  املا درس اَ کلاس اول | املا درس د کلاس اول

  املا درس اَ کلاس اول | املا درس د کلاس اول

  املا درس س کلاس اول

  املا درس س کلاس اول

  املا درس م کلاس اول

  املا درس م کلاس اول

  املا درس او کلاس اول | املا درس و کلاس اول

  املا درس او کلاس اول | املا درس و کلاس اول

  املا درس ت کلاس اول

  املا درس ت کلاس اول

  املا درس ر کلاس اول

  املا درس ر کلاس اول

  املا درس ن کلاس اول

  املا درس ن کلاس اول | املا درس نـ کلاس اول

  املا درس ای کلاس اول

  املا درس ایـ کلاس اول | املا درس یـ کلاس اول | املا درس ی کلاس اول | املا درس ای کلاس اول

  املا درس ز کلاس اول

  املا درس ز کلاس اول

  معرفی بهترین کتاب های املا اول دبستان

  روش های جدید املا نویسی، معلمان و اولیای گرامی را از نحوه عملکرد و میزان یادگیری دانش آموزان مطلع می کند و خرید کتاب املا اول دبستان استراتژی خوبی برای به کارگیری و و بهبود مهارت های نوشتن، خواندن، گوش دادن و صحبت کردن دانش آموزان کلاس اولی است. در ادامه با بانک کتاب دانش لند همراه باشید تا به بررسی بهترین کتاب های املا کلاس اول بپردازیم.

  1. کتاب دیکته‌ شب کلاس اولی ها قدیانی

  کتاب دیکته شب کلاس اولی ها قدیانی یکی از کتاب های بسیار مفید و پرفروش ترین کتاب املا اول دبستان است. فعالیت های مختلف و متنوع دیکته و روخوانی متن به همراه تصاویر بسیار جذاب و خلاقانه، دانش آموزان کلاس اول دبستان را به یادگیری نحوه خواندن و نوشتن فارسی ترغیب می کند. تا به حال از این کتاب بیش از ۳ میلیون نسخه چاپ شده است و توصیه می کنیم اگر می خواهید دانش آموزان پایه های درس فارسی را به خوبی بیاموزد، این کتاب را برای او تهیه کنید.

  دیکته شب کلاس اولی ها

  2. کتاب دیکه شب کلاس اولی ها پویش

  یکی از بهترین کتاب های املا کلاس اول تیزهوشان، کتاب دیکته شب کلاس اولی ها پویش است. این کتاب به منظور استفاده در کلاس و خانه ویژه دانش آموزان کلاس اول طراحی شده و به صورت کار و راهنما به افزایش مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان کمک می کند. سرفصل ها و مطالب این کتاب با طور کامل با موضوعات کتاب فارسی اول دبستان مطالبقت دارد. یکی از ویژگی های بارز کتاب دیکته شب اول دبستان پویش وجود پاسخنامه در انتهای کتاب است که باعث می شود شما والدین گرامی هنگام استفاده از این کتاب و تصحیح املای فرزندتان راحت تر باشید.

  کتاب دیکته شب کلاس اولی ها پویش

  3. کتاب املای سبز اول دبستان راه اندیشه

  یکی از کتاب های محبوب املا میان والدین بدون شک کتاب املای سبز اول دبستان است. این کتاب که توسط فردوس حاجیان منتشر شده است، دارای نشان یونسکو بوده و از هر نظر دارای استاندارهای آموزش و پرورش است. تمرین های کتاب املای سبز اول ابتدایی شامل تمرین جای خالی، وصل کردنی، جدول کلمات، و جمله سازی می شود. از ویژگی های این کتاب می توان به رنگی کردن کلمه های مهم در متن املا اشاره کرد که کمک شایانی به والدین برای درک بهتر کلمات مهم می کند.

  املای سبز اول دبستان

  4. کتاب املا اول دبستان خیلی سبز

  کتاب املا اول دبستان خیلی سبز یکی از پرفروش ترین کتاب های دیکته‌ی شب اول ابتدایی است که توسط گلزار فرهادی تالیف شده است. این کتاب با استفاده از تمرین های جای خالی، وصل کردنی، کامل کن، جمله سازی، تصویر نویسی و… با استفاده از تصاویر و رنگ های خلاقانه کمک می کند تا فرزند شما بتواند به راحتی با کلمات و نحوه املا نویسی آشنا شود.

  املای اول دبستان خیلی سبز

  خرید کتاب املا اول دبستان از بانک کتاب دانش لند

  بانک کتاب دانش لند به عنوان کامل ترین و به روز ترین بانک کتاب اینترنتی کشور، مرجع فروش کتاب های کمک درسی ناشران معتبر سراسر کشور است. شما والدین و معلمان گرامی می توانید خرید اینترنتی کتاب املا را با بهترین تخفیف ها و ارسال سریع از بانک کتاب دانش لند انجام دهید تا کتاب مورد نظر خود را در سریع ترین زمان ممکن دریافت کنید. ارسال سفارش های تهران در کم تر از ۲۴ ساعت کاری و ارسال سفارش های شهرستان ها بین ۲ تا ۳ روز کاری با پست پیشتاز انجام می شود.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۲۴ رای
  5 1 رای
  امتیاز

  آخرین مطالب مجله آموزشی

  هیچ داده ای یافت نشد
  5 1 رای
  امتیاز
  اشتراک در
  اطلاع از
  guest
  امتیاز
  1 دیدگاه
  قدیمی‌ترین
  تازه‌ترین بیشترین رأی
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  خیلی خوب و مفید بود.ممنون.
  خیلی خوب و مفید بود.ممنون.
  16 روز قبل
  امتیاز :
       

  ممنون از زحمات شما.
  کنک خوبی بود.

  بانک کتاب اینترنتی دانش لند